Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, handelingen, leveranties en werkzaamheden van Steam, samenhangend met het optreden, concert, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit, dat door of in opdracht van Steam ten behoeve van de op-drachtgever is georganiseerd, en gelden zowel voor de opdrachtgever alsmede de artiest.

2. Tegenover deze voorwaarden staat de opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die een opdracht voor het engageren van artiesten en/of musici heeft verstrekt en/of de verdere organisatie van een optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie aan Steam heeft opgedragen.

3. Onder artiest wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten of musici alsmede betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te verrichten namens de individuele artiest en musicus dan wel namens een groep van artiesten en/of musici alsmede betrokken technici die zich jegens Steam tot het geven van artistieke prestatie (optreden), een en ander in de ruimste zin des woords, heeft, respectievelijk hebben verbonden en zich tevens tegenover Steam heeft/hebben verbonden tot organisatie en uitvoering van een optreden en/of evenement.

4. Overeenkomsten met Steam, wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop binden Steam eerst nadat en voorzover Steam deze heeft geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

5. Wanneer Steam de opdrachtbevestiging, door de opdrachtgever of artiest, niet binnen acht dagen na verzending door Steam van de opdrachtgever ondertekend retour heeft ontvangen, dan heeft Steam behoudens haar recht om nakoming van overeenkomst, het recht deze als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij terzake tot enige schadevergoeding gehouden is, mits zij zulks schriftelijk bij aangetekende brief mededeelt binnen 25 dagen na voormelde 8e dag.

6. De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest, alsmede met het soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.

7. De opdrachtgever garandeert dat er een goede (kleed)accommodatie zal zijn, waar de artiest zich kan kleden en waar de artiest kan vertoeven tijdens de pauzes. Deze accommodatie dient van redelijke afmeting te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en voorzien van een goede verlichting, van spiegels en stopcontacten. De betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en zich binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen te bevinden.

8. De opdrachtgever garandeert dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen waarop voldoende ruimte is om alle voor het optreden benodigde apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (mu-ziek)instrumenten etc. te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. Voorts garandeert opdrachtgever dat het podium de geaarde stroomvoorzie-ningen in geval van optreden in de open lucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt zijn, dusdanig dat de weersomstandigheden – ook onverwachte – geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, diens kleding en attributen.

9. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat artiest en betrokken technici recht hebben op het nuttigen voor rekening van de opdrachtgever van twee consumpties per uur gedurende het gehele optreden, incluis de tijd benodigd voor de opbouw en afbraak van voor het optreden benodigde apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek)instrumenten etc.

10. Indien de accommodatie en/of geluid c.q. lichtvoorziening wordt/worden verzorgd door opdrachtgever en niet voldoet/voldoen aan de contractueel gestelde eisen, is Steam gemachtigd het optreden geen doorgang te laten vinden. Opdrachtgever blijft in dergelijke gevallen verplicht de in het contract vermelde uitkoopsom in haar geheel te voldoen aan Steam.

11. De opdrachtgever garandeert dat er zonder schriftelijke toestemming van Steam geen geluids- en beeldopnames van het optreden zullen worden vervaardigd en er geen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen waarbij de naam, beeltenis en/of het logo van de artiest worden gebruikt voor of tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de locatie waar wordt opgetreden.

12. De opdrachtgever is aansprakelijk voor apparatuurschade, ontstaan door, voor of tijdens of na het concert en/of optreden, opgetreden storing in de stroomvoorziening, alsmede voor het zoekraken van en/of eventuele schade door publiek toegebracht aan accommodaties, decoraties, geluids- en lichtinstallaties, kermisattracties, alsmede het zoekraken van of beschadigingen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie, tijdens de uitvoering zelf of na afloop van de uitvoering in de locatie en kleedkamers door het publiek toegebracht.

13. De opdrachtgever is niet gerechtigd een door hem gesloten overeenkomst te annuleren, ook niet op grond van bijzondere omstandigheden. De opdrachtgever staat bij het aangaan van de overeenkomst in voor het aanwezig zijn van de – voor het optreden – vereiste muziek– en andere van overheidswege noodzakelijke vergunningen. Het ontbreken van de vereiste vergunningen, ook die van BUMA levert, voor de opdrachtgever ten opzichte van Steam wanprestatie op.

14. Eventuele BUMA/Muziek auteursrechten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. De BUMA/Muziek auteursrechten worden berekend over de totale uitkoopsom.

15. In geval door Steam en de opdrachtgever een overeenkomst is gesloten, waarbij de opdracht-gever een “netto gage” direct aan de artiest geacht wordt te betalen, is de opdrachtgever gehouden tijdig zorg te dragen voor afdracht aan de desbetreffende instanties van de daarover verschuldigde loon(belasting)heffing, premie werknemersverzekeringen, het werkgeversaandeel daarvan en andere wettelijke verplichtingen.

16. Steam verklaart in de hoedanigheid van (fictief) werkgever bij een “uitkoopovereenkomst” gesloten tussen Steam en de opdrachtgever waarbij de betaling van een totale uitkoopsom is overeengekomen zorg of zorg te doen dragen voor een deugdelijke loonadministratie, waaronder te verstaan het doen van alle voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loon(belasting)heffing en premie werknemersverzekering en het werkgeversaandeel hierin terzake van binnen het kader van deze overeenkomst optredende artiesten.

17. Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingrediënten, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekerin-gen, invoerrechten, technische en organisatorische kosten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de aanbieding (c.q. van de totstandkoming van de over-eenkomst). Indien voor de levering c.q. uitvoering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit artikel genoemd optreedt – ook al geschiedt dit ingevolge voorziene of voorzienbare omstandigheden – heeft Steam te hare keuze het recht, hetzij een evenredige verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, en als de opdrachtgever deze niet wenst te betalen, de overeenkomst, voorzover die niet is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding, te annuleren.

18. Steam is niet meer gehouden tot uitvoering van de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt of als er een geldig beslag wordt gelegd op de middelen van de opdrachtgever. In dit geval zal de opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

19. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest alsmede alle andere omstandigheden, waaronder specifiek begrepen vervoersproblemen, die voor de artiest overmacht opleveren, gelden mede als overmacht voor Steam. Steam is verplicht de opdrachtgever van voormelde omstandigheden op de hoogte te stellen, zodra zij zelf van die omstandigheden op de hoogte is.

20. Steam is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zulks tot uiterlijk 4 dagen voor het geplande optreden, ingeval de gecontracteerde artiest op het tijdstip van optreden een televisieoptreden, televisieopname of een optreden buiten Nederland heeft. In dat geval zal de opdrachtgever van Steam en/of de artiest geen schadevergoeding kunnen vorderen.

21. In geval van overmacht aan de zijde van een der partijen zal de ene partij de andere onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Indien als gevolg van overmacht een der partijen wordt verhinderd zijn/haar verplichting jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk na te komen, heeft deze partij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner/haren keuze, zonder dat hij/zij tot enige schadevergoeding is gehouden.

22. Indien de opdrachtgever het aan de ommezijde vermelde optreden afzegt, is deze verplicht de volgende vergoeding te voldoen aan Steam:

A. dertig dagen of minder vóór de aan de ommezijde vermelde datum: 100% van de vermelde gage.

B. vijfenveertig dagen of minder, maar meer dan dertig dagen vóór de aan de ommezijde vermelde datum: 75% van de vermelde gage.

C. zestig dagen of minder, maar meer dan vijfenveertig dagen vóór de aan de ommezijde vermelde datum: 50% van de vermelde gage.

D. vijfenzeventig dagen of minder, maar meer dan zestig dagen vóór de aan de ommezijde vermelde datum: 25% van de vermelde gage.

E. negentig dagen of minder, maar meer dan vijfenzeventig dagen vóór de aan de ommezijde vermelde datum: 15% van de vermelde gage.

In gevallen van contractbreuk zal ten hoogste 2x de overeengekomen gage bij wijze van gefixeerde schadevergoeding aan de benadeelde partij worden voldaan, behoudens in die gevallen waar de ene partij de andere kan aantonen dat de schade aanmerkelijk meer of minder heeft bedragen dan de gefixeerde schadevergoeding.

23. Steam behoudt zich het recht voor bij iedere levering en transactie waarborgen voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te vorderen. De opdrachtgever is verplicht om, indien hij in gebreke is gebleven het verschuldigde op de gestelde datum te betalen of, indien hij naar het oordeel van Steam niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, desverlangd zekerheid te stellen voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen.

24. Bij vertraagde betaling, zijnde zulks alle betalingen wille onverschillig door welke oorzaak ook niet onmiddellijk op de verval zijn geschied, is door de opdrachtgever een rente verschuldigd ter grootte van 1,5 % per maand – waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend – ingaande dag waarop de betaling moest geschieden tot op het ogenblik dat de betaling plaats vindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de totale uitkoopsom bedragen met een minimum van € 45,00 en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.

25. indien een opdrachtgever en/of debiteur met het betalen van enige factuur meer dan 90 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, in verzuim is, is Steam zonder meer gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de opdrachtgever uit welken hoofde ook, op te schorten en/of te annuleren, zulks onverminderd het recht van Steam om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

26. Overschrijding van de betalingstermijn heeft tevens tot gevolg dat zonder nadere aanzegging automatisch en van rechtswege alle aan de opdrachtgever toekomende of anderszins overgedragen rechten, waaronder in voorkomende gevallen ook overgedragen auteurs- en licentierechten, alsmede alle andere rechten met betrekking tot de geleverde werken vervallen en voor zover nodig terug overgaan op Steam. Steam is alsdan gerechtigd ieder verder gebruik van deze rechten te doen beëindigen.

27. Reclames worden door Steam slechts in behandeling genomen indien bij een constatering van te reclameren zaken deze onverwijld door de opdrachtgever aan Steam zijn gemeld en daarna onmiddellijk schriftelijk aan Steam zijn bevestigd. Indien de schriftelijke reclame niet uiterlijk binnen 8 dagen na uitvoering van de overeenkomst aan Steam is verstuurd, wordt Steam geacht aan al zijn verplichtingen te hebben voldaan. Reclames geven geen recht op inhouding van of op factuurbedragen.

28. De artiest is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies, en aanwijzingen van opdrachtgever voorzover deze geen afbreuk doen aan de artistieke prestaties van de artiest en verbindt zich naar beste kunnen op te treden.

Tot de instructies vooraf behoort de verplichting van de artiest om zich middels een deugdelijk voertuig te laten vervoeren naar het optreden. Leidt een mankement aan het vervoersmiddel tot een onvoorziene omstandigheid, waarvan het gevolg is omschreven in artikel 33, dan behoudt Steam zich het recht voor om het vervoersmiddel achteraf te laten keuren op deugdelijkheid door de ANWB om vast te stellen of de onvoorziene omstandigheid overmacht voor de artiest oplevert.

29. De artiest is verplicht zorg te dragen, dat de benodigde apparatuur, instrumenten, enz, zich in goede toestand bevinden en voldoen aan de eventuele bepalingen betreffende de veiligheid.

30. De artiest verbindt zich tenminste 5 minuten voor aanvang van het optreden speelklaar aanwezig te zijn in de afgesproken locatie met al hetgeen voor het optreden nodig is, tenzij tussen Steam en de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen en aan de artiest schriftelijk bevestigd dat op een eerder afgesproken tijdstip speelklaar moet zijn opgebouwd.

31. Steam kan bij de uitvoering van festiviteiten en/of evenementen na voorafgaand overleg medewerking van de artiest verlangen dat deze voor het optreden gebruik maakt van door Steam ten behoeve van meerdere optredens van artiesten ingehuurde geluidsfaciliteiten. De artiest heeft het recht de hier bedoelde medewerking te weigeren indien in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij/zij meewerkt aan een afbreuk van de uit te voeren artistieke prestatie.

32. De artiest draagt zorg voor een tijdige verstuurde schriftelijke informatie aan Steam omtrent de eisen verbandhoudend met de organisatorische en technische kanten (rider) van het optreden.

33. De artiest verplicht zich onverwijld mededeling te doen aan Steam van onverwachte en onvoorzienbare omstandigheden waardoor er geen mogelijkheid is op de overeengekomen datum op te treden dan wel niet in staat te kunnen zijn op het afgesproken tijdstip in de locatie tijdig voor het optreden gereed te staan. Mocht de artiest Steam telefonisch niet tijdig kunnen bereiken, dan is de artiest gehouden de opdrachtgever telefonisch van het de verhindering of vertraagde komst in kennis te stellen.

34. Behoudens ingeval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 21 van de algemene voorwaarden is de artiest aansprakelijk voor iedere vorm van schade die Steam lijdt als gevolg van nalatigheid van de artiest, ook wanneer de nalatigheid het gevolg is van onverwachte of onverwachte omstandigheden. Tot het hier gehanteerde schadebegrip behoort tevens de boete zoals gedefinieerd in artikel 22 van deze algemene voorwaarden.

35. De artiest verplicht zich de noodzakelijk informatie aan Steam te verschaffen voor een correcte loonverwerking en daartoe alle benodigde gegevens zoals ingevulde en ondertekende loonverde-lingsverklaring, bank- en/of gironummers, MBV-formulieren en het sofi-nummer te verstrekken. Verder verplicht de artiest zich ingeval van ziekte een door een arts ondertekende medische verklaring aan Steam te overleggen waaruit genoegzaam blijkt, dat de artiest door ziekte of op andere medische gronden als arbeidsongeschikt te beschouwen was op het in de overeenkomst vastgestelde tijdstip van optreden.

36. De artiest vrijwaart Steam voor vorderingen die het gevolg zijn van naheffingen en boetes opgelegd door de fiscus en bedrijfsvereniging, veroorzaakt door de zijdens artiest en/of gemachtigde verstrekte onjuiste gegevens in noodzakelijke documenten of door het niet accepteren van door de artiest opgevoerde algemene onkosten op de loonverdelingsverklaring, gageverklaring en/of VAR. Deze vrijwaring strekt zich ook uit ten aanzien van naheffingen en boetes opgelegd door de fiscus en bedrijfsvereniging, veroorzaakt door het feit dat Steam op basis van de door de zijdens artiesten en/of gemachtigde gepresenteerde feiten omtrent diens fiscale zelfstandigheid c.q. ondernemersschap heeft afgezien van inhouding van loonheffing en/of sociale premies, terwijl fiscus en/of bedrijfsvereniging achteraf concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege is gebleven waar zulks wel het geval had moeten zijn.

37. Ingeval van verkoop of liquidatie van de onderneming, staat faillissement dan wel surseance van betaling van de gemachtigde van de artiest is Steam niet meer gehouden aan de overeenkomst. In dit geval zal de gemachtigde geen aansprak kunnen maken op enige schadevergoeding. Steam is gerechtigd in overleg met de artiest een vervangende overeenkomst af te sluiten waarbij de gerechtvaardigde belangen van beide partijen overeenkomstig de uitgangspunten van de eerdere overeenkomst gewaarborgd dienen te worden.

38. De artiest en/of gemachtigde vrijwaart Steam voor schadeclaims van derden terzake van de wettelijke aansprakelijkheid voorkomende uit de presentaties van de artiesten inclusief de attributen benodigd voor het optreden voorzover deze eigendom van de artiest zijn.

39. Alle geschillen die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de aanbieding of overeenkomst ontstaan tussen Steam, opdrachtgever en/of artiest zullen gebracht worden bij de Rechtbank Zutphen.

40. Op al deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Downloaden als pdf